REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

al Asociatiei de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica

Cap.I. Prezentare

Art. 1. Asociatia de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica (APIPC) este o organizatie profesională neguvernamentala, lucrativa, nonprofit, nesubordonata partidelor politice, neetnica, neconfesionala, cu personalitate juridica fiind pe deplin autonoma din punct de vedere structural, functional si economic.

Art. 2. Sediul asociatiei este in Iasi, Str. Grigore Ghica-Voda nr. 7, cab. 4.

Art. 3. Asociatia functioneaza pe o durata nedeterminata.

Capitolul II. Scopul si obiectivele

Art. 4. Promovarea psihoterapiei si psihologiei clinice in tara si la nivel european, atat in domeniul practicii individuale si de grup, de formare,  supervizare in psihoterapie, dezvoltare personala, cat si al cercetarii stiintifice.

Art. 5. Organizarea de cursuri teoretice si practice pentru toate categoriile de persoane interesate in domeniul dezvoltarii resurselor personale, pentru specializarea in domeniul in care isi desfasoara activitatea, in acord cu normele CPR (Colegiul Psihologilor din Romania), FRP (Federatia Romana de Psihoterapie), EAIP (Asociatia Europeana de Psihoterapie Integrativa), WAP (Consiliul Mondial de Psihoterapie) si Colegiul Medicilor din Romania.

Art. 6. Infiintarea unor centre de Psihoterapie integrativa si de psihologie clinica.

Art. 7. Acordarea de asistenta psihoterapeutica, sociala, educativ-medicala, paramedicala, consultatii de specialitate.

Art. 8. Activitati cu scop umanitar si de binefacere.

Art. 9. Promovarea practicilor psihoterapeutice si a psihologiei clinice in viata comunitatii, antrenand sprijinul autoritatilor si organizatiilor din tara si strainatate.

Art. 10. Editarea unor materiale: brosuri, carti, cd-uri, realizarea de spoturi publicitare, filme, cursuri necesare promovarii si desfasurarii activitatiid in cadrul asociatiei.

Art. 11. Scopul si obiectivele propuse vor fi realizate conform prevederilor statutare ale asociatiei, mentionate in Statut la Cap. II, Art. 6.

Capitolul III. Dispozitii generale

Art. 12. Prezentul Regulament de Ordine Interioara, denumit in continuare ROI, reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii interne in cadrul Asociatiei de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica.

Art. 13. Dispozitiile prezentului Regulament de Ordine Interioara sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei, indiferent de calitatea/functia indeplinita in asociatie, precum si pentru colaboratori, fosti absolventi, voluntari etc.

Capitolul IV. Organizarea asociatiei

Art. 14. Asociatia este compusa din:

 1. Membri fondatori
 2. Membri activi
 3. Membri de onoare

Art. 15. Inscrierea in asociatie se face pe baza completarii Cererii de adeziune. Pentru persoanele care frecventează un curs de formare în cadrul asociaţiei, calitatea de membru se dobândeşte la momentul începerii cursului de formare.

Art. 16. Membrii activi pentru a beneficia de drepturi depline in cadrul asociatiei, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile precizate in Statutul APIPC.

Art. 17. Contributia anuala de membru este: 140 lei pentru membrii fondatori, 120 lei pentru membrii activi si se achita pana pe data de 30 iunie a anului in curs.

Neplata contributiei de membru pana la finalul anului in curs conduce la pierderea calitatii de membru si a tuturor drepturilor mentionate la Art. 18.

Art. 18. 1. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

 1. Sa participe la Adunarile Generale;
 2. Sa isi exprime dreptul de vot, daca statutul prevede acest lucru, in conditiile in care contributia este achitata la zi;
 3. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;
 4. Sa participe la activitatile si programele initiate de catre asociatie;
 5. Sa renunte la calitatea de membru, cunoscand faptul ca in aceasta situatie nu pot pretinde restituirea contributiei de membru sau a altor sume sau drepturi materiale cu titlu de donatie si fara a avea posibilitatea reinscrierii ulterioare in asociatie;
 6. Sa primeasca remuneratia materiala pentru activitatile prestate in beneficiul asociatiei, cu aprobarea Consiliului Director, cand este cazul;
 7. Sa primeasca in mod gratuit certificatele de absolvire a cursului de formare complementara de lunga durata (formare de baza si supervizare), raportul de supervizare, adeverinte;
 8. Au acces la documentele publice ale asociatiei legate de scopul si obiectul de activitate;

Art. 18. 2. Membrilor asociatiei care nu au achitata contributia la zi, li se suspenda toate drepturile, cu exceptia celor prevazute la lit. e.

Art. 18. 3. Cursantii si absolventii asociatiei care nu au dobandit calitatea de membru al asociatiei, sau au pierdut-o prin neplata contributiei anuale, vor achita contributia la zi pentru anii precedenti si  urmatoarele sume, in vederea eliberarii documentelor solicitate:

 • Certificat de psihoterapeut sub supervizare – 200 lei
 • Certificat de psihoterapeut autonom – 200 lei
 • Raport de supervizare – 200 lei
 • Raport pentru schimbare treapta profesionala – 200 lei
 • Adeverinte – 200 lei

Art. 19. Consiliul Director al asociatiei stabileste cuantumul contributiei anuale si a contributiilor pentru eliberarea documentelor.

Art. 20. La activitatile asociatiei participa doar membrii activi care au achitat contributia la zi, membrii onorifici, personalul contractual si voluntarii.

Art. 21. 1. Obligatiile membrilor asociatiei:

 • să respecte hotărârile adunării generale, Statutul, Regulamentul de Ordine Interioara si hotaririle Adunarii Generale si Consiliului Director, luate cu respectarea legii și a statutului ;
 • să achite cotizaţia, exceptie facand membrii onorifici;
 • sa activeze pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei;
 • să acţioneze în vederea creşterii prestigiului Asociaţiei;
 • sa nu aduca daune morale sau materiale asociatiei sau membrilor acesteia,
 • să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele asociaţiei;
 • sa nu angajeze asociatia in nici o activitate fara mandat;
 • să participe la adunarile generale sau sa imputerniceasca o alta persoana, in acest sens, in cazul in care nu poate participa;
 • să respecte hotărârile Consiliului Director;
 • să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură;
 • să intervină de urgenţă, atunci când situaţia o impune, pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra Asociaţiei;
 • sa nu divulge tertilor informatiile cu caracter personal ale membrilor Asociatiei sau ale altor persoane relevante care ar intra in posesia sa in cursul desfasurarii activitatilor in cadrul asociatiei, fara acordul prealabil, scris al persoanelor in cauza;

In cazul nerespectarii si incalcarii obligatiilor prevazute la acest articol, membrilor asociatiei le pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni, ca urmare a deciziei Consiliului Director:

 • avertisment
 • suspendare
 • excludere, conform Statului asociatiei

Art. 22. Organele de conducere ale asociatiei sunt Adunarea Generala si Consiliul Director. Organul de control financiar al asociatiei este Comisia de Cenzori.

Art. 23. Atributiile si functionarea Adunarii Generale sunt cele prevazute in Statutul Asociatiei de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica.

Art. 24. Consiliului Director este organul executiv al asociatiei si este responsabil pentru conducerea si administrarea asociatiei si functioneaza conform Art. 28 din Statut.

Consiliul director este format din 5 persoane: presedinte, 2 vicepresedinti, 2 membri.

Membrii Consiliului Director au un mandat de 4 ani si sunt votati de catre Adunarea Generala.

 1. Consiliul Director desemneaza un Secretar cu responsabilitati in activitatea de secretariat a asociatiei (evidenta Registre, site, e-mail etc.)care participa la sedintele de consiliu, fara drept de vot;
 2. Consiliul Director desemneaza un Trezorier cu responsabilitati in administrarea sumelor de bani incasate numerar si prin banca, a documentelor contabile (facturi, bonuri fiscale, facturiere si chitantiere)

Atributii:

 1. Numeste membrii Comisiei Profesionale a APIPC (presedinte si 2 membri) si ai Comisiei de Certificare Europeana in Psihoterapie a APIPC (presedinte si doi membri);
 2. Intocmeste programul anual al cursurilor de formare;
 3. Asigura respectarea programei de formare de catre formatori si cursanti;
 4. Impreuna cu Comisia Profesionala organizeaza sesiunile de evaluare anuala si de evaluare finala a cursantilor, precum si sesiunile de interviu pentru grupele noi;
 5. urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și prezintă acesteia raportul de activitate pe perioada anterioară, elaborează și execută bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
 6. organizeaza si coordoneaza activitatea Asociaţiei;
 7. vegheaza la respectarea Statutului, Regulamentului de ordine Interioara şi a legislaţiei în vigoare;
 8. convoaca si asigura buna desfasurare a Adunarii Generale a Asociaţiei;
 9.  intocmeste si aproba ordinea de zi a Adunarii Generale;
 10. stabilește planul de activitate al asociației ;
 11. reprezintă asociația în toate raporturile sale cu terțe persoane fizice și juridice ;
 12. incheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 13. aproba organigrama Asociaţiei si incheie contracte de munca, conventii civile si contracte de voluntariat;
 14. aproba primirea de noi membri precum si retragerea din asociatie;
 15. propune excluderea unui membru, în urma savarsirii de abateri grave;
 16. aproba si revoca santiunile de suspendare si avertisment;
 17. stabileste:  cuantumul contributiei anuale a membrilor, a contributiilor in vederea eliberarii documentelor pentru persoanele care nu au calitatea de membru al asociatiei, a contributiilor in vederea evaluarilor finale si a platilor catre formatori;
 18. aproba primirea de donatii si sponsorizări;
 19. administreaza cu buna credinta patrimoniul Asociaţiei;
 20. poate acorda premii şi recompense membrilor Asociaţiei care s-au evidenţiat prin activitatile depuse in beneficiul asociatiei;
 21. poate acorda sprijin material pentru cazurile de vulnerabilitate sociala din cadrul asociatiei;
 22. face propuneri pentru acordarea titlului de membru de onoare al asociatie şi, după caz, a unui preşedinte de onoare;
 23. face propuneri de modificare a statutului si regulamentului de ordine interioara;
 24. indeplineste orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
 25. la propunerea Comisiei Profesionale analizeaza cererile depuse de catre cursanti cu privire la inghetarea anului, precum si cazurile in care cursantii au absentat mai mult de 3 (trei) module consecutive fara a depune o cerere in acest sens si vor decide asupra rezilierii contractului; cererile de inghetare a anului trebuie sa contina explicit motivul pentru care se solicita acest lucru (o conditie medicala, bursa in strainatate, dificultati financiare);
 26. analizeaza impreuna cu Comisia Profesionala cererile cursantilor sau a fostilor cursanti, de reluare a cursurilor sau de reinmatriculare dupa abandonarea acestora. Prin abandon se înțelege faptul ca nu a depus o cerere la secretariatul asociatiei, in atentia presedintelui sau a consiliului director prin care anunță retragerea din programul de formare. – Cererile de reinmatriculare vor primi aviz negativ, in cazul in care s-au scurs mai mult de 3 ani calendaristici de la data la care cursantul nu s-a mai prezentat la cursurile de formare. – In cazul in care a depus cerere de inghetare a anului, cei 3 ani se calculeaza de la data depunerii cererii de inghetare a anului. In situatia in care nu au trecut 3 ani de la data abandonului cursurilor de formare se poate oferi posibilitatea reluarii cursurilor cu obligativitatea încheierii și semnării unui nou contract;
 27. Daca termenul de la data abandonului cursurilor de formare nu depașește 3 ani calendaristici, acestea pot fi reluate doar cu conditia repetarii in intregime a ultimului an parcurs și încheierea unui nou contract;
 28. Cererile de reluare a supervizarii, dupa depunerea unei cereri de inghetare a anului sau a absentarii mai mult de 2 ani de la data semnarii contractului de supervizare, vor primi aviz negativ. Cursantul va avea posibilitatea incheierii unui nou contract, inregistrat la Colegiul Psihologilor din Romania si va relua supervizarea de la primul modul, fara a-i fi recunoscute modulele deja efectuate.
 29. In situatiile in care de la data incheierii formarii de baza prin sustinerea si promovarea examenului final, pana la data inceperii supervizarii s-au scurs mai mult de 5 ani, intrarea in supervizare este posibila doar cu conditia reluarii a 6 (sase) module/cursuri din formarea de baza in psihoterapie integrativa.
 30. In situatiile in care s-au scurs mai mult de 10 ani de la data incheierii formarii de baza, posibilitatea înscrierii in supervizare nu mai este posibilă.

Art. 25. Membrii Consiliului director nu sunt retribuiti pentru indeplinirea atributiilor aferente functiilor, insa pot fi retribuiti pentru activitatile prestate in cadrul asociatiei in cadrul programelor de formare, workshop-uri, seminarii, practica de specialitate, sesiuni de dezvoltare personala, participari in comisii de evaluare si examene.

         Membrii consiliului beneficiaza de decontarea costurilor de participare (taxe de participare, transport, cazare, diurna) la activitatile asociatiei, respectiv Adunari Generale, sedinte de Consiliu Director, evenimente in care asigura reprezentarea asociatiei (conferinte, congrese, mese rotunde etc.), precum si tabere de dezvoltare personala.

       Membrilor desemnati de consiliu, sa reprezinte asociatia la activitatile mentionate mai sus, li se deconteaza costurile de participare, dupa cum urmeaza:

 • combustibil pentru transportul auto (masina personala sau autocar) pe baza bonurilor fiscale sau biletului de transport;
 • biletul de avion sau de tren;
 • cazarea in unitati hoteliere sau pensiuni;
 • diurna este in cuantum de 150 lei/zi

Consiliul Director poate revizui anual cuantumul diurnei.

Art. 26. Presedintele asociatiei este ales de catre Adunarea Generala conform Art. 30 din Statutul asociatiei.

        Mandatul presedintelui este 4 ani, ce poate fi reinnoit o singura data.

Art. 27. Atributiile si competentele presedintelui:

 1. reprezinta asociatia in raporturile cu tertii;
 2. indeplineste functia de presedinte a Consiliului Director si al Adunarii Generale;
 3. informeaza Adunarea Generala asupra activitatii sale personale si asupra activitatii Consiliului Director;
 4. are drept de control si sanctiune la orice nivel de activitate din asociatie, cu exceptia membrilor Consiliului Director, care nu pot fi demisi sau sanctionati decat de catre Adunarea Generala;
 5. conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 6. contrasemneaza hotararile Consiliului Director si ale Adunarii Generale, precum si documentele care angajeaza patrimonial asociatiei;
 7. orice act juridic legat de activitatile sau patrimonial asociatiei are putere juridical doar daca poarta semnatura presedintelui asociatiei sau a unui alt membru al Consiliului Director imputernicit de catre presedinte in acest sens;
 8. numeste dintre membrii Consiliului Director doi vicepresedinti care vor asigura indeplinirea atributiile specifice presedintelui in cazul in care intervine vacantarea acestei functii, sau in cazul in care presedintele este in imposibilitatea de a-si mai exercita functia;
 9. aproba efectuarea cheltuielilor din buget, in vederea indeplinirii scopului asociatiei;
 10. indeplineste orice alte atributii care deriva din natura functiei pe care o detine.

Presedintele isi poate delega functia unui vicepresedinte pe o perioada limitata.

Art. 28. Vicepresedintii asociatiei au urmatoarele atributii:

 1. Reprezintă Asociaţia si pot angaja raspunderea acesteia în relaţiile cu terţii ;
 2. Participa la sedintele Consiliului Director;
 3. In lipsa Preşedintelui Asociaţiei, îl înlocuiesc pe acesta, îndeplinindu-i toate atribuţiile;
 4. Răspund de problemele stabilite de Consiliul Director şi prezintă situaţia Asociaţiei în cadrul şedinţelor Consiliului Director;
 5. Îndeplinesc orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţin.

Art. 29. Comisia Profesionala a APIPC are atributii specifice mentionate in Regulamentul Intern al Comisiei Profesionale, este numita de catre Consiliul Director si este compusa dintr-un coordonator (presedinte), 3 psihoterapeuti formatori/supervizori si un secretar.

       a) Membrii Comisiei Profesionale sunt numiti de catre  Consiliului Director.

        b) In vederea indeplinirii atributiilor mentionate in Regulamentul Intern al Comisiei Profesionale, membrii comisiei isi vor reactualiza permanent informatiile cu privire la legile si normele in vigoare emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

         c) Orice membru al Comisiei profesionale poate fi inlocuit la cerere, sau din motive care contravin Regulamentului Intern al comisiei si al prezentului ROI, doar de catre Consiliul Director.

         d) Comisia Profesionala organizeaza evaluarile anuale si examenul final al absolventilor (sustinerea lucrarii de disertatie, proba scrisa, proba practica) si propune Consiliului Director componenta comisiei de evaluare formata din: doi membri ai consiliului, doi membri ai comisiei profesionale si un secretar/coordonatorul grupei.

        e) Membrii Comisiei Profesionale nu sunt retribuiti pentru indeplinirea atributiilor aferente functiilor, insa pot fi retribuiti pentru activitatile prestate in cadrul asociatiei in cadrul programelor de formare, workshop-uri, seminarii, practica de specialitate, sesiuni de dezvoltare personala, participari in comisii de evaluare si examene.

Art. 30. Secretarul asociatiei este numit de catre Consiliul Director dintre membrii asociatiei si are urmatoarele atributii:

 1. Urmăreşte ţinerea la zi a evidenţelor Asociaţiei şi se îngrijeşte de menţinerea în bună ordine a actelor Asociaţiei;
 2. Pastreaza si administreaza urmatoarele Registre ale asociatiei: 1. Registrul contractelor cursantilor (formare, supervizare, certificate, rapoarte de supervizare); 2. Registrul cu membrii asociatiei; 3. Registrul de corespondenta (contracte formatori si colaboratori, adeverinte etc.);
 3. Mentine legatura telefonic, pe e-mail sau alte mijloace de corespondenta cu membrii asociatiei, formatori si alte persoane care solicita informatii cu privire la activitatea APIPC (cursuri de formare, workshop-uri, conferinte etc.);
 4. Verifica zilnic mail-ul asociatiei, formuleaza raspunsuri, sau redirectioneaza cand este cazul mail-urile catre membrii Consiliului Director sau Presedinte;
 5. Eliberarea documentelor (certificate formare de baza si anexe, certificate pentru practica in regim autonom insotite de rapoartele supervizorilor) se face in termen de 30 de zile;
 6. Raspunsurile la cererile adresate Consiliului Director sau Comisiei Profesionale de catre cursanti sau absolventi ai APIPC, se formuleaza in termen de 30 de zile, in functie de data la care s-a intrunit in sedinta, in acea luna, consiliul sau comisia;
 7. Verifica evidenta achitarii anuale a contributiilor membrilor, pana la data de 30 iunie si solicita coordonatorilor de grupe situatia incasarilor;
 8. Raspunde de organizarea si pastrarea Arhivei APIPC. La incetarea mandatului va preda Arhiva noului secretar in forma inventariata;
 9. Colectează propunerile și sesizările transmise de membrii Asociației și le remite Președintelui;
 10. Coordonează, îndrumă şi controlează structura administrativă a Asociaţiei;
 11. Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Adunării Generale şi ale Consiliului Director si le înregistrează în Registrul de corespondență al asociației;
 12. Organizează impreuna cu presedintele si Consiliul Director alegerile în cadrul Adunării Generale;
 13. Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine;
 14. Primeste si administreaza un buget in valoare de 200 lei, in vederea achizitionarii de material consumabile (hartie de scris, Xerox, mape si folii pvc, dosare, bibliorafturi etc.), pentru care preda documentele fiscale trezorierului.

Secretarul Asociaţiei îşi poate delega funcţia oricărui membru al Consiliului Director sau al Asociaţiei, pe o perioadă limitată.

Secretarul Asociatiei beneficiaza de decontarea costurilor de participare la activitatile asociatiei in aceleasi conditii ca si membrii Consiliului Director.

Art. 31. Trezorierul asociatiei este numit de catre Consiliul Director dintre membrii asociatiei si are urmatoarele atributii:

 1. Pastreaza si reactualizeaza evidenta cursantilor din grupele de formare, cu privire la contributiile achitate/restante;
 2. Efectueaza prin transfer bancar sau numerar urmatoarele plati, pe baza facturilor, catre: formatorii asociatiei, furnizori de servicii cu care asociatia are contracte in derulare;
 3. Achizitioneaza si mentine evidenta facturierelor si chitantierelor necesare coordonatorilor de grupe;
 4. La sfarsitul fiecarei luni se asigura ca a primit de la coordonatorii de grupe toate evidentele care atesta incasarile si platile, precum si documentele contabile (facturi, chitante si bonuri fiscale);
 5. Trimestrial sau lunar preda cenzorului asociatiei documentele contabile aferente perioadei stabilite cu cenzorul;
 6. Prezinta lunar, la sfarsitul lunii, Consiliului Director, o situatie financiara sintetica a: incasarilor, platilor, restantelor si a soldului asociatiei;

Art. 32. Comisia de cenzori este organul de control financiar al asociatiei si are urmatoarele atributii:

 1. verifică lunar și inopinat gestionarea patrimoniului asociației și operațiunile de casă ;
 2. pot solicita explicaţii pentru orice activitate financiară a Asociaţiei, persoanei sau persoanelor care s-au ocupat cu respectiva activitate. Persoanele în cauză sunt obligate să-i asigure accesul la documentele solicitate;
 3. sesizează adunarea generală și consiliul director cu privire la nereguli sau abateri și face propunerile necesare de înlăturare a lor;
 4. intocmeste un raport anual care va insoti bilantul contabil si prezinta in Adunarea Generala;
 5. cel puțin unul dintre cenzori să fie expert contabil;
 6. o conditie pentru indeplinirea calitatii de cenzor al asociatiei este să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni de natură economică sau de altă natură care să îl facă incompatibil cu această calitate ;
 7. functia de cenzor si cea de membru in Consiliul Director sunt incompatibile.

Art. 33. Coordonatorii/responsabilii de grupe in formare si supervizare sunt numiti din randurile membrilor asociatiei, de catre Consiliul Director. Atributiile acestora sunt:

 1. primeste si verifica dosarele de inscriere in formare ale cursantilor si se asigura de completarea acestora daca este cazul;
 2. intocmeste lista grupei si o transmit secretarului asociatiei in vederea inregistrari,i in termen de 90 de zile de la formarea grupei (primul curs), la Colegiul Psihologilor din Romania;
 3. trimite informari cursantilor prin e-mail cu privire la programul anual de cursuri si tabere, evaluare anuala si examen final;
 4. cu o saptamana inaintea fiecarui curs trimite prin e-mail un reminder despre data cursului, tematica, numele formatorului, modalitatea de plata (informatii despre datele bancare ale asociatiei) si solicita cursantilor confirmarea primirii mail-ului si prezenta la curs;
 5. intocmeste fisa de prezenta a fiecarui cursant. Fisa de prezenta contine urmatoarele date: numele si prenumele cursantului, numar de telefon, e-mail, numarul si tema cursului, data, numele si prenumele formatorului, semnatura formatorului, semnatura cursantului;
 6. pentru absenta la curs noteaza in dreptul semnaturii cursantului litera „A” (Absent) si dupa recuperarea acestuia mentioneaza pe fisa, in aceeasi rubrica litera „R” (Recuperat) si data recuperarii; in cazul desfasurarii online a cursurilor se considera absent pentru ziua respectiva, cursantul care nu are camera video deschisa timp de 4 ore din cele 8 ore de curs; pentru cursurile desfasurate in sala, absenta timp de 4 ore de la curs, fara acordul formatorului, este considerata absenta pentru intreaga zi;
 7. coordonatorul va fi prezent la curs pe parcursul celor 8 ore/zi;
 8. coordonatorul poate solicita unui alt coleg coordonator sa-l inlocuiasca, in cazul in care dintr-un motiv personal nu poate fi prezent;
 9. primeste de la cursanti cererile in scris, prin care acestia pot solicita adeverinte, inscrieri in examen, inghetare an etc. si le transmite, dupa caz, secretarului sau consiliului director;
 10. organizeaza din punct de vedere administrativ buna desfasurare a cursurilor: se asigura din timp (minim o saptamana inainte) ca sala destinata cursului va fi libera; verifica cu o saptamana inaintea cursului incasarile (in cazul cursurilor online); incaseaza contributiile numerar in prima zi a cursului, daca acesta se desfasoara in sala;
 11. asigura materialele didactice necesare: flipchart, markere, videoproiector etc.
 12. pentru cursurile online trimite cursantilor care au confirmat prezenta si au achitat contributia, ID-ul si parola de acces pe platforma Zoom;
 13. pentru cursurile in sala informeaza cursantii asupra locatiei in care se va desfasura cursul; asigura intr-o zona a salii, sau in afara ei, un spatiu pentru coffee-break (cafea, apa, dulciuri etc.);
 14. emite chitante pentru banii incasati numerar, achita formatorului onorariul stabilit si primeste factura si chitanta;
 15. preda lunar trezorierului situatia financiara a grupei (tabel incasari, chitante, facturi, bani);

Art. 34. Activitatea de formare continua de lunga durata si supervizarea este asigurata de catre formatorii/supervizorii APIPC si formatorii colaboratori, in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Colegiului Psihologilor din Romania, Federatiei Romane de Psihoterapie si Asociatiei Europene de Psihoterapie Integrativa si ale Regulamentului Intern al Comisiei Profesionale APIPC.

 1. Se vor incheia contracte de colaborare cu toti formatorii externi, din tara si din strainatate;
 2. Onorariul acestora va fi prevazut in contract si se va achita de catre coordonatoul de grup sau trezorier, prin modalitatea pentru care opteaza formatorul, respectiv prin transfer bancar sau numerar, in urma eliberarii facturii si chitantei (pentru platile numerar) de catre formator;
 3. In cazul in care un formator/supervizor, din motive obiective, nu va putea sustine la data programata cursul, el va trebui sa anunte cu cel putin 30 de zile conducerea asociatiei cu privire la acest aspect. In aceste conditii, Consiliul Director impreuna cu Comisia Profesionala vor decide impreuna numirea unui alt formator disponibil pentru acel curs.
 4. Cursurile si activitatea de supervizare se desfasoara conform programului stabilit in luna decembrie a fiecarui an pentru anul urmator.
 5. Programul anual se comunica tuturor cursantilor de catre coordonatorul de grup pe e-mail sau prin alte mijloace electronice (Fb, WhatsApp etc).
 6. La examenul final al formarii de baza va fi organizata o comisie formata din presedinte, un membru al Consiliului Director, membrii comisiei profesionale si coordonatorul grupei.
 7. Examenul final al formarii de bază sau de incheiere a supervizarii va fi organizat in sala de curs sau online, ca urmare a deciziei Consiliului Director si Comisiei Profesionale.
 8. La examenul final de incheiere a supervizarii, cursantul achita contravaloarea unui modul de supervizare. Examenul va avea loc in cadrul unui modul de supervizare. Comisia de examinare este formata din doi supervizori: unul este cel care sustine modulul si al doilea va fi din randul supervizorilor asociatiei si care isi va manifesta disponibilitatea de a face parte din comisie.

Art. 35. Site-ul APIPC si pagina de Facebook sunt administrate de catre o firma specializata cu care asociatia are incheiat un contract.

 1. Modificarile pe site si actualizarea informatiilor se fac doar cu acordul Consiliului Director;
 2. Coordonatorul unei grupe/sau secretarul va fi persoana desemnata sa tina legatura cu administratorii site-ului si a paginii de Fb, informandu-i la timp pe acestia din urma cu privire la modificarile si actualizarile necesare.

Art. 36. Datele cu caracter personal si dreptul la imagine – conform Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Art. 37. Activitatile profesionale ale asociatiei, organizare si desfasurare sunt cele mentionate in Statutul asociatiei.

Art. 38. Patrimoniul asociatiei este mentionat in Actul Constitutiv al asociatiei.

Art. 39. Veniturile Asociatiei provin din sursele mentionate in Actul Constitutiv al asociatiei.

Art. 40. Organizare evenimente profesionale (conferinte, workshop-uri, simpozioane, seminarii, practica de specialitate) se face conform Actului Constitutiv si Statutului asociatiei.

Art. 41. Dispozitii finale: Prezentul Regulament de Ordine Interioara a fost modificat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica Iasi din data de 21 martie 2021 si isi produce efectele imediat dupa adoptare.

Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Director sau a Adunarii Generale.