Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Asociația de Psihoterapie Integrativă și Psihologie Clinică Iași (denumita in continuare „APIPC”), cu sediul în România, Județul Iași, Municipiul Iași, Str. Grigore Ghica Vodă nr. 7, cod poștal 700469, inregistrata in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 248/A/28.12.2012, cod unic de inregistrare 31077527, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal (denumite in continuare „Datele personale”) cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumita in continuare „Politica”), in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul”).

Persoanele ale caror Date personale sunt prelucrate de catre APIPC sunt denumite in continuare „Persoana vizata”. In desfasurarea activitatilor sale, APIPC actioneaza cu prudență, respecta legislatia Romaniei si a Uniunii Europene aplicabila, protejeaza Datele personale ale Persoanelor vizate.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Prelucrarea inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor personale sau asupra seturilor de Date personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. APIPC aplica cu privire la prelucrarea Datelor personale masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

CARE ESTE BAZA LEGALA A PRELUCRARII?

APIPC prelucreaza Datele personale in baza urmatoarelor temeiuri legale din Regulament:

 1. in baza consimtamantului Persoanei vizate – art. 6 alin. (1) lit. a);
 2. pentru incheierea si executarea unui contract la care Persoana vizata este parte – art. 6 alin. (1) lit. b);
 3. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine APIPC – art. 6 alin. (1) lit. c);
 4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale Persoanei vizate sau ale altei persoane fizice – art. 6 alin. (1) lit. d);

CE INTRA IN SFERA DATELOR PERSONALE?

In cadrul activitatilor desfasurate, raportat la scopul prelucrarii, APIPC prelucreaza Datele personale ale Persoanei vizate cum ar fi, dar fara a se limita la acestea:

 1. date de identificare (ex. prenumele, numele, numele anterior, sexul, adresa de domiciliu si de resedinta, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate/ pasaportului etc.);
 2. date de contact (ex. adresa, numarul de telefon fix/mobil, adresa de posta electronica etc.);
 3. date privind studiile, profesia, specialitatea, ocupatia, locul de munca, cod liberă practică oferit de Colegiul Psihologilor din România;
 4. date bancare;
 5. fotografii și materiale video;
 6. date privind vizitatorii site-ului apipc.ro (IP, browser utilizat, timp de vizitare a site-ului, pagini vizitate etc.)

APIPC prelucrează date cu caracter personal referitor la următoarele categorii de Persoane vizate:

 • participanții la cursurile de formare în psihoterapie integrativă organizate de APIPC;
 • participanții la conferințele și workshop-urile organizate de APIPC;
 • reprezentanții/persoanele de contact desemnate de catre un partener contractual/furnizor al APIPC;
 • colaboratorii APIPC;
 • vizitatorii site-ului www.apipc.ro

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE?

Datele personale sunt prelucrate de către APIPC în următoarele scopuri:

 • Comunicarea informațiilor despre cursurile, conferințele, workshop-urile etc. derulate de APIPC, care pot fi de interes pentru Persoanele vizate;
 • Promovarea activităților derulate de APIPC;
 • Eliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor de formare în psihoterapie integrativă organizate de APIPC;
 • Eliberarea certificatelor de participare la conferințele și workshop-urile organizate de APIPC;
 • Îndeplinirea obligațiilor juridice, administrative, fiscale și contabile.

CATRE CINE TRANSMITE BANCA DATE PERSONALE?

Datele personale pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destinatari:

 1. Persoana vizata;
 2. Colegiul Psihologilor din România.

CAT TIMP PRELUCREAZA APIPC DATELE PERSONALE?

Datele necesare prelucrării vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 5 ani în funcție de categoria de date cu caracter personal prelucrată. APIPC prelucrează Datele personale exclusiv pe teritoriul României.

UNDE SUNT STOCATE DATELE PERSONALE?

Datele personale sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar membrii Comitetului Fondator al APIPC și membrii APIPC implicați în organizarea cursurilor, conferințelor, workshop-urilor etc., carora le incumba obligatia de confidentialitate.

Datele personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE?

În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, în calitate de Persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că vă prelucrăm sau nu Datele personale, și în caz afirmativ acces la datele respective și la informații privind modul/modalitatea în care ele sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod curent și dreptul ca acestea să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție –  vă puteți opune prelucrării Datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare – oricând ne puteți solicita să corectăm, fără întârzieri nejustificate, Datele personale inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a ne solicita, fără întârzieri nejustificate, să vă fie șterse Datele personale în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate  de către noi sau vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare. De asemenea, oricând, vă puteți opune prelucrării dacă nu există motive legitime care să prevaleze sau Datele personale au fost prelucrate cu nerespectarea legii sau acestea trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

Dreptul la restricționarea prelucrării – posibilitatea de a obține restricționarea prelucrării în oricare dintre următoarele situații expres prevăzute:

 • exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm este contestată;
 • prelucrarea datelor de către noi este ilegală și solicitați restricționarea utilizării lor de către noi;
 • în cazul în care solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Restricționarea prelucrării se aplică pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Pentru orice clarificări, sugestii și intervenții asupra Datelor personale ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@apipc.ro.